PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vedtekter

Vedtekter for Asker Frivilligsentral – Hasselbakken

Vedtatt av Årsmøtet 20.4.2017

 

§ 1       Formål

Asker Frivilligsentral – Hasselbakken skal:

 • initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet
 • være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet
 • utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen
 • være en initiativtaker og igangsetter og et aktivt og tilgjengelig kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag, andre aktører og det offentlige.
 • inngå som en viktig del av utviklingen i Asker sentrum
 • drives i samsvar med retningslinjene for frivilligsentraler i Asker kommune

§ 2       Organisering

Asker Frivilligsentral – Hasselbakken eies av Asker kommune.

Frivilligsentralen skal være lokalisert på Hasselbakken, som eies av Asker kommune. Leieforholdet skal reguleres i egen leiekontrakt.

§ 3       Årsmøte

Formannskapet i Asker utgjør frivilligsentralens årsmøte, sammen med medlemmene av sentralens styre. I tillegg skal det være 2 personer med møte- og talerett, valgt av frivillighetsmøtet.

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april.

Innkalling med sakspapirer sendes ut minst 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal: 

 • godkjenne årsberetning
 • godkjenne regnskap med revisors beretning
 • vedta budsjett
 • velge styre, herunder leder og nestleder
 • velge revisor

 

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandlingen av årsberetning og regnskap.

§ 4       Frivillighetsmøte

Frivillighetsmøtet er rådgivende organ for styre og årsmøte.

Frivillighetsmøtet er åpent for alle med tilknytning til sentralen. 

Styret skal innkalle til frivillighetsmøte hvert år i forkant av ordinært årsmøte.

Frivillighetsmøtet skal:

 • velge to personer med møte- og talerett på årsmøtet
 • foreslå kandidater til styret etter innstilling fra valgkomite
 • gjennomgå årsmøtedokumentene og eventuelt avgi uttalelse til disse
 • behandle innkomne forslag som gjelder sentralens drift

§ 5       Styret

Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene.

Styret skal bestå av 7 medlemmer. Ett av styremedlemmene skal representere Asker kommune. Styrets sammensetning ellers skal blant annet representere mangfoldet blant dem som har tilknytning til sentralen.

Styreleder velges for 1 år. Valgperioden for øvrige medlemmer er 2 år, dog slik at kun 3 er på valg hvert år. Det skal velges en nestleder blant disse.

Styret avholder møte når styreleder bestemmer det, eller når det blir krevd av minst halvparten av styremedlemmene.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Styret oppnevner valgkomite.

Vedtak gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll fra møtene.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med sentralens formål, vedtekter, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av årsmøtet.

§ 6       Daglig leder

Frivilligsentralen skal ha en daglig leder. Daglig leder ansettes av Asker kommune etter innstilling fra styret.  

Daglig leder er sekretær for styret og har møte og talerett på styremøte og årsmøte, og skal ellers forestå den daglige driften av sentralen i tråd med vedtatt handlingsplan og vedtak fattet av styret.

§ 7       Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall.