PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vedtekter for Hasselbakkens Venner

Vedtekter

Vedtekter for Hasselbakkens venner

§1.  Formål
Hasselbakken venners formål er å bruke innsamlede midler til nytte og glede for frivillige tilknyttet Hasselbakken Frivillighetens hus.

§2.  Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars og kunngjøres med to ukers varsel. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede.  

Årsmøtet skal:

  • Behandle styrets årsberetning og regnskap
  • Velge 4 medlemmer til styret deriblant styreleder.

§3.  Styret
Styret består av leder, samt 3 styremedlemmer.  Alle medlemmene velges for ett år av gangen.  Styreleder innkaller til styremøte som behandler løpende saker etter behov.

Styreleder sammen med ett annet styremedlem disponerer Hasselbakken venners bankkonto.

Styret fungerer som valgkomité og foreslår nye styremedlemmer eventuelt gjenvalg.

§4.  Vedtektene
Vedtektene kan endres av et ordinært årsmøte. 

§5.  Vedtak om oppløsning av Hasselbakkens venner
må fattes med minst ¾ flertall blant styremedlemmene.  Ved oppløsning bestemmer styret hvordan foreningens verdier skal disponeres.